Betalingsbetingelser

  1. Kontohaver er innforstått med at kontoen belastes med renter av utestående saldo hver måned. Rentefri kredittid er inntil 45 dager og kontoen blir belastet med renter av det til enhver tid utestående restbeløp som ikke er betalt innen forfall. Ved regningsbetaling og overføring mellom egne konti belastes rente på beløpet fra den dagen betalingen/overføringen skjer. Ved uttak i minibank påløper rente fra uttaksdato.
  2. Innbetaling på konto skal skje hver måned med en fast innbetaling på minimum 4 % av benyttet kreditt og minimum kr 250,- eller hele saldo om den er lavere. Ved valg av eFaktura blir faktura tilgjengelig i kontohavers nettbank ca 14 dager før forfall. Ved papirfaktura vil kontohaver motta faktura i posten ca 7-10 dager før forfall.
  3. Ved manglende innbetaling belastes konto med gebyrer iht. inkassoloven av 13.05.88 nr. 26. Ved inkasso påløper ytterligere inndrivelseskostnader iht. lovbestemte satser.